Larsen & Frederiksen El-beregning ApS
Print

Handels- og forretningsbetingelser 2023

1. AFTALEGRUNDLAG

1.1. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, finder nedenstående regler og den af Larsen & Frederiksen El-Beregning ApS (herefter ”LF”) udstedte ordrebekræftelse anvendelse for enhver aftale, der indgås med LF.

1.2. Nærværende handels- og forretningsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) udgør sammen med ordrebekræftelsen og eventuelle tegninger og prøver, som er skriftligt godkendt af LF, det samlede aftalegrundlag for enhver aftale med LF. Ved uoverensstemmelser mellem det nævnte, gælder ordrebekræftelsen forud for Betingelserne.

1.3. Den, der rekvirerer arbejder fra LF, betegnes i det følgende som ”Rekvirenten”.

1.4. Rekvirentens betingelser o.l. trykt på ordre eller på anden måde meddelt LF, udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

1.5. Et tilbud fra LF er gældende i maksimalt 10 arbejdsdage efter tilbuddets datering, medmindre anden periode er skriftligt angivet på tilbuddet.

1.6. Hvis LF’s bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med Rekvirentens ordre, skal Rekvirenten straks og inden 24 timer fra modtagelse af bekræftelsen, give skriftlig meddelelse herom til LF. I modsat fald er Rekvirenten bundet af ordrebekræftelsen.

1.7. Ændringer skal meddeles skriftligt til LF og kræver LF’s skriftlige samtykke.

2. PRISER

2.1. Alle opgaver faktureres i henhold til medgået tid, medmindre der mellem parterne er indgået skriftlig aftale om andet.

2.2. LF er berettiget til at (videre-)fakturere for evt. licenser til tredjemand, kopialia og andre udgifter forbundet med udførelse af opgaven.

2.3. For det tilfælde, at der er indgået skriftlig aftale om et fast honorar, vil honoraret være fastsat med udgangspunkt i Rekvirentens udbudsmateriale eksklusive rettelser og øvrige ændringer af udbud. Ved rettelser eller ændringer af nogen art i udbudsmaterialet, er LF således til enhver tid og uden varsel berettiget til at regulere det aftalte honorar i forhold til ændret udbud. 

3. GENERELLE PRINCIPPER

3.1. Opmåling, beregning, kalkulation og anden rådgivning udføres af LF med det formål at bistå Rekvirenten bedst muligt i relation til Rekvirentens videre beslutningsproces, herunder afgivelse af entreprisetilbud.

3.2. LF’s opgave udføres med udgangspunkt i det foreliggende udbudsmateriale udleveret (herunder tilsendt via link) af Rekvirenten.

3.3. Det er altid Rekvirentens ansvar at sikre, at det udleverede materiale er komplet, detaljeret og korrekt.

3.4. Hvis Rekvirentens udbudsmateriale ikke er tilstrækkeligt detaljeret, tillægges med udgangspunkt i udbudsmaterialets karakter og opgavens art/omfang skønnede beløb til overslagsmæssig dækning af materiale- og lønforbrug. I sådant tilfælde er Rekvirenten pligtig selv at gennemgå det skønnede og foretage egen vurdering og justering.   

3.5. Det forudsættes, at Rekvirenten altid, forud for sin anvendelse af det af LF leverede materiale, selv gennemgår, sikrer, kontrollerer og vurderer den af LF leverede opgave.

3.6. Det forudsættes, jf. 3.4 og/eller 3.5 blandt andet, at Rekvirenten nøje gennemgår og vurderer indregnede løn- og materialespecifikationer for at sikre, at disse svarer til Rekvirentens ønsker og krav.

4. OPMÅLINGSPRINCIPPER

4.1. Alle opmålinger foretages af LF på grundlag af det af Rekvirenten udleverede materiale og i øvrigt efter sædvanlige opmålingsprincipper.

4.2. Uanset om det samlede udbudsmateriale måtte være udleveret til LF, foretages opmålinger udelukkende på grundlag af den del af udbudsmaterialet, beskrivelser og tegninger, der specifikt vedrører den pågældende fagentreprise.

4.3. Er der udsendt rettelsesblade hørende til sagen, er det Rekvirentens ansvar at disse fremsendes rettidigt og snarest muligt til LF.

5. BEREGNINGSPRINCIPPER

5.1. Grundlaget for kalkulationen er baseret på materialer og lønsatser, der findes i de anvendte og af tredjemand udviklede og ejede kalkulationsprogrammer, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Såfremt materialepriser og lønsatser i kalkulationsprogrammerne ikke er korrekte eller tidssvarende, kan LF ikke gøres ansvarlig herfor.

5.2. Materialer opdeles i varegrupper og prisfastsættes med listepriser eller tilsvarende normale nettopriser, hvorfra eventuelle rabatter, bonus eller lignende ikke er fratrukket, medmindre andet fremgår af varelister eller varegrupper.

5.3. Småmateriel, såsom skruer, isoleringsbånd m.v., er indregnet med 1,0 % af den i henhold til pkt. 5.2 opgjorte samlede materialepris (dog ikke tavler, belysninger, anlæg m.v.).

5.4. Materialeudskrifter er alene at anse for vejledende. Det er således i det hele Rekvirentens eget ansvar, at de bestilte varer er overensstemmende med de materialer, der skal anvendes, idet kalkulationen ingensinde kan påregnes at være umiddelbart anvendelig ved Rekvirentens indkøb m.v.

5.5. Arbejdsydelser er prissat i henhold til den for branchen relevante og gældende overenskomst. Det er Rekvirentens eget ansvar at kontrollere og evt. tillægge udgifter til spildtid, avance, feriepenge, søgnehelligdagsbetalinger, ATP, udgifter til sygedagpenge, lønmodtagerens garantifond, uddannelsesfond, skoleopholdsfond, arbejdsløshedsforsikring, invalidepension, ansvars- og ulykkesforsikring og kontingenter og lignende. (ikke udtømmende). Det er endvidere Rekvirentens eget ansvar at vurdere om forholdet mellem ”Operationstid” og ”Arbejdstid” er korrekt. 

6. LEVERING

6.1. De ved ordreafgivelsen evt. oplyste leveringstider er alene skønnede leveringstider med forbehold for forsinkelse. Rekvirenten er af den grund uberettiget at kræve erstatning eller godtgørelse af nogen art som følge af forsinkelse, herunder for dækningskøb. Ej heller i situationer, hvor der foreligger væsentlig forsinkelse, kan Rekvirenten fremsætte krav om erstatning.

6.2. Aftalen bortfalder i tilfælde af væsentlig hindring af levering hos LF, f.eks. som følge af force majeure, jf. også pkt. 9, og Rekvirenten kan ikke rejse krav af noget art over LF i sådan forbindelse.

7. REKLAMATION

7.1. Rekvirenten er forpligtet til skriftligt at reklamere straks og inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af materialet fra LF, såfremt Rekvirenten påstår at dele af eller hele kalkulationen er mangelfuld. Rekvirenten er pligtig i reklamationen nøjagtigt at angive manglens karakter og omfang.

7.2. Reklamationer modtaget efter udløb af fristen i pkt. 7.1 har ingen retsvirkninger.

7.3. I tilfælde af reklamation må Rekvirenten ikke tage opmålingen eller beregningen i anvendelse, førend LF har haft lejlighed til at undersøge denne for den påståede mangel.

7.4. I det omfang LF måtte konstatere, at der foreligger en mangel ved opmålingen og beregningen, er LF berettiget til inden 10 arbejdsdage at afhjælpe manglen ved at foretage nye opmålinger og beregninger.

7.5. Såfremt Rekvirenten konstaterer fejl i beregningen, har denne pligt til straks at rette henvendelse herom til LF. LF har i givet fald ret til at kontakte bygherren/rådgiveren med henblik på et at finde en løsning. 

8. BEGRÆNSNING AF LF’S ANSVAR

8.1. LF er alene ansvarlig efter nedenstående regler.

8.2. LF er over for Rekvirenten alene ansvarlig, hvor LF har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. LF kan ingensinde holdes ansvarlig for indirekte tab af nogen art, herunder fremhæves at LF ingensinde kan gøres erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab eller følgeskader eller lignende af nogen art.

8.3. Der ydes ingensinde erstatning for beregninger, eller dele af beregninger, hvor der ikke foreligger detaljerede tegninger og beskrivelser fra Rekvirenten.

8.4. Der ydes ingensinde erstatning, hvis Rekvirenten har ændret i materialet fra LF udover, hvad der skriftligt måtte være aftalt med LF.

8.5. LF yder ingensinde erstatning for opmålingsfejl eller mangler, der for Rekvirenten er eller burde være åbenlyse.

8.6. Samlet gælder, at LF ingensinde kan holdes ansvarlig for nogen skade eller nogen mangel, der er en følge af Rekvirentens skødesløse, ukorrekte eller uhensigtsmæssige anvendelse eller behandling af opmålinger og beregninger.

8.7. Krav på erstatning kan ikke gøres gældende for tab opstået som følge, at Rekvirenten ikke får en entreprise, fordi Rekvirenten har afgivet et tilbud, der var højere end det tilbud, der blev antaget.

8.8. Afvigelser i opmålinger eller optællinger på mindre end 3 % af den samlede beregnede pris for opgaven inklusive alle materialer og arbejdsløn inklusive tillæg, kan af Rekvirenten ikke gøres gældende som ansvarspådragende adfærd.

8.9. Fejl i beregninger kan ingensinde gøres gældende eller påstås ansvar for, hvis fejlen beror på fejl i anslåede priser, dvs. priser, der ikke fremgår af overenskomst, prislister eller lignende.

8.10. Erstatning ydes kun til Rekvirenten, som har indgået aftale med LF om arbejdet, og som har fået overdraget materialet fra LF. Således ydes ikke erstatning til tredjemand, som ikke er direkte kontraktpart til LF.

8.11. Erstatning ydes alene for den del af tabet, der overstiger 3 % af den samlede beregnede pris for opgaven inklusive alle materialer og arbejdsløn inklusive tillæg. Det således opgjorte erstatningskrav skal dog mindst udgøre kr. 5.000.

8.12. LF’s erstatningsansvar er i enhver henseende og til enhver tid begrænset til maksimalt at kunne udgøre en sum svarende til 5 gange honoraret for opgaven, dog maksimalt 1.000.000 kr. 

9. FORCE MAJEURE, KONTROL M.V.

9.1. LF er ingensinde ansvarlig for tab opstået som følge af forhold uden for LF’s kontrol. LF er således ansvarsfri i enhver henseende i tilfælde af force majeure eller force majeure lignende forhold.

9.2. Såfremt mangelfri eller rettidig opfyldelse af aftalen hindres midlertidigt som følge af forhold nævnt i pkt. 9.1 udskydes opfyldelsen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Opfyldelse til den således udskudte opfyldelsestid anses i enhver henseende for rettidig.

9.3. Såfremt opfyldelseshindringen kan påregnes at vedvare længere end 4 uger, skal såvel LF som Rekvirenten være berettiget til at annullere den indgåede aftale, uden at dette skal anses for misligholdelse.

10. BETALING

10.1. LF’s betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage fra fakturaens datering, medmindre der indgået særskilt skriftlig aftale om andet.

10.2. I tilfælde af for sen betaling beregner LF rente pr. påbegyndt måned med 2 %.

10.3. LF beregner endvidere rykkergebyr, som p.t. udgør kr. 200 pr. fremsendt rykker.

11. TVISTER OG LOVVALG

11.1. Tvister, som udspringer af nærværende aftaleforhold afgøres efter dansk ret.

11.2. Rekvirenten accepterer, at værneting i 1. instans er Retten i Glostrup.

12. ØVRIGT

12.1. Beregningerne og materialet fra LF må kun anvendes af Rekvirenten og således ikke overlades til eller i øvrigt anvendes af tredjemand.

12.2. LF forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne, hvilket i givet fald kan ske med 7 dages varsel.

Vi støtter Knæk Cancer 2023