Larsen & Frederiksen El-beregning ApS
Print

Forretningsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed.

Nedenstående Salgs- og Leveringsbetingelser danner sammen med den af LARSEN & FREDERIKSEN EL-BEREGNING ApS (i det følgende LF EL-BEREGNING) afgivne ordrebekræftelse tillige med eventuelle godkendte tegninger og prøver det fulde og hele aftalegrundlag parterne imellem, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalen.

Enhver afvigelse fra nedenstående Salgs- og Leveringsbetingelser, som måtte være angivet af rekvirenten ved ordreafgivelse el. lign. vil ikke være gældende parterne imellem, medmindre LF EL-BEREGNING skriftligt har accepteret denne afvigelse.

2. Ordrebekræftelse.

En ordre er bindende uanset om rekvirenten har afgivet ordren mundtligt, skriftligt, eller elektronisk.
Rekvirenten er bundet fra tidspunktet for ordrens afgivelse.
Rekvirenten kan alene annullere eller foretage ændringer i en afgivet ordre, hvis LF EL-BEREGNING samtykker heri.

3. Priser.

Alle anførte priser er incl. offentlige afgifter, men excl. moms. Eventuelle stigninger i offentlige afgifter vil blive tillagt prisen.

De i LF EL-BEREGNINGs vejledende honorarregler anførte priser udgør alene vejledende salgspriser for de pågældende tjenesteydelser, og er således ikke bindende for LF EL-BEREGNING.

LF EL-BEREGNING kan således til enhver tid uden forudgående varsel foretage prisændringer.

4. Betalingsbetingelser.

Såfremt der ikke foreligger andre skriftlige aftaler, forfalder LF EL-BEREGNING´s krav til betaling ved modtagelse af fakturaen. Seneste rettidige betalingsdag er 14 dage fra faktura dato.

Ved betaling efter seneste rettidige betalingsdag, er LF EL-BEREGNING berettiget til, uden fremsættelse af særskilt krav herom, at beregne sig rente med 2 % pr. påbegyndt måned.

Ved udsendelse af betalingspåmindelse debiteres rekvirenten et rykkergebyr, stort kr. 100,-.

5. Opmålingsprincipper.

Opmålinger foretages af LF EL-BEREGNING på grundlag af det af rekvirenten udleverede materiale og i øvrigt efter sædvanlige opmålingsprincipper, som fastlagt ved El-Branchens Vejledende Opmålingsregler.

Uanset om det samlede udbudsmateriale måtte være udleveret til LF EL-BEREGNING, foretages opmålinger udelukkende på grundlag af den del af udbudsmaterialet, beskrivelser og tegninger, der specifikt vedrører den pågældende fagentreprise.

6. Beregningsprincipper.

EL-Branchens Vejledende Opmålingsregler vil være gældende, medmindre andet er anført i tilbud, ordrebekræftelse, eller i nedenstående bestemmelser. Følgende beregningsprincipper vil i øvrigt være anvendt, medmindre andet specifikt er angivet i ordrebekræftelsen eller andre dele af aftalegrundlaget, jfr. pkt. 1.2.

Materialer er prisfastsat med nettopriser, hvis ikke andet er angivet. Statsafgifter er indeholdt i beregningspriserne, dog ekskl.moms.

Tilbehør til rør og kabler (fittings og befæstningsmateriel) er medregnet i de enkelte materialesummer, jf. El-Branchens Vejledende Opmålingsregler.

Øvrige småmaterialer, såsom skruer, isoleringsbånd m.v. er indregnet med 0,8 % af den i henhold til punkt 6.2. og 6.3. opgjorte samlede materialepris.

Materialeudskrifter er alene at anse for vejledende. Det er således i det hele rekvirentens eget ansvar, at de bestilte materialer er overensstemmende med de materialer, der skal anvendes.

Materialer opdeles i varegrupper. De enkelte varegruppers størrelse vil være anført på såvel de udarbejdede opmålingslister som på de udarbejdede sammenstillinger.

Arbejdsydelser er prissat i henhold til gældende Landspriskurant. På de udarbejdede sammenstillinger tillægges dyrtidstillæg, feriepenge, søgnehelligdagsbetalinger og ATP-bidrag. Ligeledes er der på sammenstillingen tillagt bidrag til sygedagpenge, Lønmodtagernes Garantifond, Uddannelsesfonden, Skoleopholdsfonden, arbejdsløshedsforsikring, førtidspensionsordninger, arbejdsskadeforsikring, samt øvrige kontingenter.

Såfremt entreprisen måtte være en fastpris-/fasttidsordning, vil tidsperioden fremgå af udbudsbrevet. Fastprisprocenten er alene vejledende.

7. Leveringstider.

De ved ordreafgivelsen oplyste leveringstider er alene at anse som skønnede leveringstider.
Ophævelse skal altid ske skriftligt.

Rekvirenten er uberettiget til at afkræve LF EL-BEREGNING nogen form for erstatning for tab,forårsaget af forsinkelsen, herunder udgifter til dækningskøb. Ej heller i situationer, hvor der foreligger væsentlig forsinkelse, kan rekvirenten fremsætte krav om erstatning.

8. Mangler og mangelsafhjælpning.

Såfremt rekvirenten finder at dele af eller hele opmålingen og beregningen er mangelfuld, skal rekvirenten straks, og inden otte dage fra leverancen er overgivet til rekvirenten, fremsætte skriftlig reklamation over for LF EL-BEREGNING, med nøjagtig angivelse af manglens karakter og omfang. Såfremt rekvirenten ikke inden udløbet af den angivne frist fremsætter skriftlig reklamation, fortaber rekvirenten sin reklamationsret.

I tilfælde af reklamation må opmålingen og beregningen ikke tages i anvendelse, førend LF EL-BEREGNING har haft lejlighed til at undersøge denne for den påståede mangel.

I det omfang LF EL-BEREGNING måtte konstatere, at der foreligger en mangel ved opmålingen og beregningen, er LF EL-BEREGNING berettiget og forpligtet til inden 8 dage, at afhjælpe denne mangel ved at foretage nye opmålinger og beregninger.

Såfremt rekvirenten konstaterer fejl i beregningen, har denne pligt til straks at rette henvendelse herom til LF El-Beregning. LF EL-Beregning har i givet fald ret til at kontakte bygherren/rådgiveren med henblik på at finde en løsning på problemet

9. Ansvarsbegrænsning.

LF EL-BEREGNING er alene ansvarlig, dersom rekvirenten godtgør, at LF EL-BEREGNING ved sine opmålinger og beregninger har handlet uagtsomt.

LF EL-BEREGNING er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art, såsom driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller ethvert andet lignende økonomisk konsekvenstab.

Krav på erstatning kan ikke gøres gældende for tab, opstået som følge af, at rekvirenten mister en entreprise-opgave på baggrund af, at rekvirenten har afgivet et tilbud der var højere end det tilbud, der blev antaget.

Afvigelser i opmålinger eller optællinger på mindre end 1,5% af den samlede beregnede pris for opgaven incl. alle materialer og arbejdsløn incl. tillæg, kan af rekvirenten ikke gøres gældende som ansvarspådragende adfærd. Fejl i beregninger kan ikke gøres gældende, såfremt fejlen beror på fejl i anslåede priser, d.v.s. priser, der ikke fremgår af Priskurant, prislister eller lignende.

Erstatning ydes kun for den del af tabet, der overstiger 1.5 % af den samlede beregnede pris for opgaven incl. alle materialer og arbejdsløn incl. tillæg. Det således opgjorte erstatningskrav skal dog mindst udgøre kr. 2.000,-

LF EL-BEREGNING kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade eller nogen mangel, der er en følge af rekvirentens skødesløse, ukorrekte eller uhensigtsmæssige anvendelse eller behandling af opmålinger og beregninger.

LF EL-BEREGNING kan ikke gøres ansvarlig over for trediemand, og yder således kun erstatning til den direkte kontraktspart, d.v.s. rekvirenten.

LF EL-BEREGNING yder ikke garanti udover hvad der følger af købelovens bestemmelser om reklamationsret.

LF EL-BEREGNING´s erstatningsansvar kan aldrig overstige eller omfatte andet og mere end kr. 1.000.000,-.

10. Force Majeure.

Begge parter er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, når forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes udefrakommende forhold, som den pågældende ikke har haft indflydelse på og på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke kunne forudse (force Majeure). Force majeure vil navnlig foreligge i tilfælde af:
Naturkatastrofer, Krig, optøjer, borgerlige uroligheder, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, regeringsindgreb, indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport-/importforbud, vareknaphed, restriktioner på drivkraftmidler, mangel på transportmidler, mangler ved leverancer fra leverandører, edb-nedbrud eller forsinkelser med sådanne leverancer, i det omfang forsinkelsen skyldes nogen af de i dette punkt anførte omstændigheder.
Såfremt mangelfri eller rettidig opfyldelse af aftalen hindres midlertidigt som følge af Force Majeure, udskydes opfyldelsen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Opfyldelse til den således udskudte opfyldelsestid anses i enhver henseende for rettidig.
Såfremt opfyldelseshindringen kan påregnes at vedvare længere end 4 uger, skal såvel LF EL-BEREGNING som rekvirenten være berettiget til at annullere den indgåede aftale, uden at dette skal anses for misligholdelse.

11. Lovvalg og værneting.

Enhver tvist, parterne imellem skal afgøres efter dansk ret.

Retssager om tvister skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København.